Participatie van ouderen

De volwaardige participatie van ouderen in gemeenten is van onschatbare waarde, omdat het lokale niveau nauw verbonden is met het dagelijks leven van ouderen. Het betrekken van ouderen bij besluitvorming op lokaal niveau zorgt voor een evenwichtige en inclusieve gemeenschap waarin de behoeften van alle leeftijdsgroepen serieus worden genomen.

Hoe kan je hier lokaal mee aan de slag?

De samenleving kijkt op een stereotiepe en negatieve manier naar ouderen. Vooroordelen over verouderen worden voor waar aangenomen. Ageisme, de discriminatie of stereotypering van individuen op basis van hun leeftijd, is een diepgeworteld maatschappelijk probleem met aanzienlijke gevolgen voor oudere volwassenen en de samenleving als geheel. Het lokaal bestuur kan een voorbeeldrol spelen in het naar voren brengen van positieve en genuanceerde beeldvorming. Enkele adviezen hieromtrent zijn neutraal woordgebruik in communicatie, voldoende diversiteit in beeld brengen en representeer ouderen als onderdeel van de samenleving. Meer adviezen zijn terug te vinden in het maatschappelijk rapport van Vief.
Meer en meer blijven mensen na hun pensioen werken of ze klussen bij via een flexi-job. Lokale besturen kunnen ouderen die nog willen werken helpen om een job te zoeken. Dit kan onder andere door werkzoekende ouderen door te verwijzen naar VDAB.
Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken zoals leeftijd. Volgens de antidiscriminatiewetgeving zijn zowel discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover een persoon of een groep van personen wegens specifieke persoonlijke kenmerken strafbaar. Voor een lokaal bestuur liggen er verschillende kansen om de inwoners te beschermen tegen discriminatie:
  • burgers bewust maken van de bestaande regelgeving
  • een laagdrempelig loket oprichten waar burgers discriminatie kunnen melden
  • samenwerken met de lokale contactpunten van Unia in de centrumsteden zodat burgers discriminatie gemakkelijk kunnen melden
  • waken over de naleving van de regels
Kandidatenlijsten voor gemeenteraadsverkiezingen zijn idealiter representatief op basis van leeftijd om diversiteit en inclusiviteit in de lokale politiek te bevorderen. Verschillende generaties brengen diverse perspectieven en behoeften met zich mee. Dit bevordert een inclusieve democratie waarin alle burgers zich gehoord voelen. Jongere kandidaten brengen innovatieve ideeën en toekomstgerichte benaderingen, terwijl oudere kandidaten waardevolle ervaring en stabiliteit bieden. Het stimuleert ook de dialoog tussen generaties, versterkt vertrouwen in het politieke systeem en zorgt voor een evenwichtige en effectieve lokale overheid die de diverse behoeften van de gemeenschap kan aanpakken. Concreet pleiten we ervoor dat een vijfde van de kandidaten 65 jaar of ouder is aangezien 21% van Vlaamse bevolking 65+ is.
Lokale ouderenadviesraden spelen een cruciale rol in het waarborgen van de kwaliteit van leven en het welzijn van ouderen binnen een gemeenschap. Ze fungeren als een stem voor ouderen, waardoor ze actief kunnen deelnemen aan besluitvormingsprocessen die invloed hebben op hun levensomstandigheden. Deze raden helpen bij het identificeren van specifieke behoeften en uitdagingen waarmee ouderen worden geconfronteerd en ze adviseren het gemeentebestuur over passende maatregelen en beleidsinitiatieven. Zet in op een ouderenraad die de adviesfunctie ten volle kan beoefenen.

Interessante webpagina’s

Scroll naar boven